Muslimerna i Småland arbetar dagligen för att aktivt stödja den muslimska gruppen och främja Islams budskap på ett sätt som gör att hela samhället kan dra nytta av det i sitt integrations- och utvecklingsarbete.

Syfte

Växjö moské syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner.

Mål

Stiftelsen Växjö Muslimer genom sin församling vill:

Stödja Kronobergs muslimer att utöva sina religiösa förpliktelser samt bevara sin religiösa och kulturella identitet.

Öka deltagandet, inflytandet och representationen av muslimer i de allmänna institutionerna och organ.

Stärka kontakten med andra muslimska aktörer i Sverige samt samarbetet och erfarenhetsutbytet inom den muslimska gemenskapen.

Delta aktivt i kampen för människans grundläggande friheter och rättigheter och för en värld fri från förtryck och orättvisor.