Vad är islam? En Gud? en mänsklighet?
Islam ser hela mänskligheten som en del av en familj under Guds universella goda vilja, Gud som är den gemensamma skaparen och försörjaren för alla varelser.
 

Den gudomliga uppenbarelsens allmängiltighet

Islam lär oss att på samma sätt som Guds sol sprider sina livgivande strålar över skapelsen utan att göra skillnad, så har uppenbarelsens vägledande ljus ? som är oundgängligt för människans andliga tillväxt och välmående ? på samma sätt uppenbarats för alla nationer och folk under alla tidsåldrar.

Det finns inget utvalt folk
Islam avvisar tanken om ett utvalt folk och låter istället tron på Gud och goda handlingar vara nyckeln till paradiset.

Inget prästerskap
Islam är den vanlige mannens religion och en öppen och personlig närhet till Gud är möjlig för alla människor utan undantag och utan medlingen av något prästerskap.

Ingen fatalism
Islam gör människan till sin egen lyckas smed. Människan är skapad med den största av potential och är fri att välja det goda eller dåliga och leva ett liv i ärlig strävan eller på annat sätt. Människan är dock ansvarig med sina handlingar inför Gud.

Vilka är muslimer?

Islam är inte en ny religion utan den sista kulmen och uppfyllandet av samma grundläggande sanning som Gud uppenbarade genom alla Sina profeter för varje folk. För en femtedel av världens befolkning är islam inte bara en personlig religion utan ett helt levnadssätt.

Över en miljard människor från alla etniciteter, nationaliteter och kulturer över jordklotet är muslimer ? från Indonesiens risfarmar till öknarna i hjärtat av Afrika; från New Yorks skyskrapor till arabiens beduintält.

Bara 18 procent av muslimerna bor i arabvärlden; en femtedel finns i Afrika, nedanför Sahara; och världens största muslimska kommunitet är Indonesien. Stora delar av Asien är muslimskt medan betydande minoriteter finns i de centralasiatiska republikerna, Indien, Kina, Nord- och Sydamerika, Öst- och Västeuropa.

Vad tror muslimer på?

Muslimer tror på En, Unik, Ojämförlig Nåderik Gud ? som ensam är universums Skapare, upprätthållare och försörjare; på änglarna som skapats av Honom; på profeterna genom vilka Hans uppenbarelse gavs till mänskligheten; på domedagen och på varje individs då ställs till svars för sina handlingar; på Guds fullständiga auktoritet över ödet, vare si det är bra eller dåligt; och på ett liv efter döden.

Muslimer tror att Gud sände budbärare och profeter till alla folk med början hos Adam och inkluderande Noak (nuh), Abraham (Ibrahîm), Lot (Lut), Ismael (Isma?îl), Isak (Ishâq), Jakob (Ya?qûb), Josef (Yusuf), Job (Ayûb), Moses (Musa), Aron (Harun), David (Dâwud), Salomo (Sulaymân), Elias (Iliyâs), Jonah (Yunus), Johannes döparen (Yahya), och Jesus (Isa); frid vare över dem alla.

Guds sista budskap till människan, en bekräftelse av det eviga budskapet och en summering av allt som har föregått, uppenbarades för den sista profeten Muhammed ? över honom vare frid ? genom ärkeängeln Gabriel.

Man blir muslim genom att tro på och utropa att ?Det inte finns någon gudom (värd någon dyrkan) förutom Gud och att Muhammed är Guds budbärare.? Genom denna deklaration tillkännager den troende inte bara sin tro på Gud, utan också tron på alla Guds budbärare och de skrifter (i dess ursprungliga och rena form) som dessa budbärare förde med sig.

Hur ser muslimer på de äldre, döden och på livet efter detta?

Institutioner som hem för de äldre är mer eller mindre okänt i den muslimska världen. Ansträngningen för att ta hand om sina föräldrar under den svåraste tiden av deras liv anses vara en ära och en välsignelse.

I islam är tjänandet av ens föräldrar en plikt som bara föregås av plikten till dyrkan och det är förälderns rätt att förvänta sig det. Det anses vara motbjudande att uttrycka irritation då ? utan att de själva gjort fel ? de gamla blir svåra att hantera.

Det står att läsa i Koranen:

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. [17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!" Al-Isra' (Den nattliga resan).

Muslimer tror att det nuvarande livet bara är en prövoperiod för det kommande livet. Grundläggande trosartiklar inkluderar tron på domedagen, återuppståndelsen, himmel och helvete.

Då en muslim dör tvättas han eller hon, vanligtvis av en familjemedlem, viras in i ett rent vitt tygstycke och begravs med en enkel bön, föredragsvis samma dag.

Muslimer anser detta vara den sista tjänst de kan göra för sina nära och en möjlighet att påminna sig om sin egen korta tillvaro här på jorden.

Har islam, kristendomen och judendomen olika ursprung?

Nej. Det urpsrungliga och oförändrade uppenbarelserna som gavs de abrahamitiska och andra profeter ända tillbaks till Adams tid kom alla från en och samma sanna Gud. Detta gemensamm ursprung förklarar deras likheter i mycket av trosuppfattningar och värderingar.

Abraham nämns i Koranen som en av de stora profeterna och hedrades med titeln "Guds vän". Abraham och hans äldste son, Ishmael, beordrades av Gud att bygga en plats för dyrkan, denna plats var Kaba i det som idag är staden Mecka i Saudiarabien.

Kaba är en enkel stenkonstruktion som uppfördes som en helgedom för dyrkan av den Ende Guden. Koranen berättar att Gud uppmanade Abraham att kalla hela mänskligheten till att besöka denna plats, och då pilgrimmer besöker platsen i dag säger de, "Till din tjänst, o Herre", som gensvar på kallandet av Abraham.

Kaba är den centrala plats mot vilken alla muslimer vänder sina ansikten i sin bön till Gud, den Allsmäktige.

Varför är islam så ofta missförstått?

Islam missförstås ofta och kan till och med verka exotiskt och främmande i vissa delar av dagens värld. Kanske är det eftersom religion inte längre dominerar i det västerländska samhällets livsstil, medan det för muslimer är Islam som är själva livet. Muslimer gör inte någon konstlad skillnad mellan det sekulära och det sakrala.

Under en längre tid har Islam setts som någon österländsk religion, men med det ökande antalet muslimer som lever i väst har Islam gradvis kommit att uppfattas som en global tro. Muslimer ses inte som främlingar med konstiga vanor utan välkomnas som en del av mosaiken som utgör livet i väst. I många fall är ses islam inte bara som en acceptabel religion utan som en önskat sätt att leva.

Efter den iranska revolutionen, PLO:s flygplanskapningar under 1970 och 80-talen och, under 2000-talet, attackerna mot World Trade Center och det efterföljande sk "kriget mot terrorismen" har Islam och muslimer kommit att omtalas nästan uteslutande i negativa termer. Massmedia och populärvetenskapliga framställningar av Islam och politiskt aktiva muslimer har gjort Islam synonymt med terror, extremism och människofientlighet.

Men den intellektuellt tänkande människan inbjuds ändå till att stanna upp ett tag och fråga sig själv, "Vad vet jag egentligen om Islam och muslimer?" Islam är världens mest växande religion. Många människor konverterar till Islam och väljer den religiösa vägen som sin livsstil och i den muslimska världen ökar intresset för den egna religionen. För dessa är Islam en positiv kraft i deras liv, ja till och med det som gör livet värt att leva och som ger det dess själva innehåll.

För dessa är islam en positiv kraft i deras liv, ja till och med det som gör livet värt att leva och som ger det dess själva innehåll.

Några missförstånd om Islam

Den muslimska guden är inte samma som den kristna

I Islam såväl som kristendomen finns bara en Gud och detta är samma Gud. Till exempel finner du i de arabiska biblarna namnet Allâh för Gud? t. ex. från Moseboken: Så skapade Gud himlarna och jorden? khalaqa Allâhu s-samawât wa l-ard. På samma sätt hittar man namn på Gud i andra språk ? God, Dieu, Gott o. s. v.

Muslimer dyrkar Muhammed - Allahs frid och välsignelse vare med honom

Nej, han är en människa, inte en gudom. Han är det mest förträffliga föredömet för hur man skall leva, men detta skall emuleras inte dyrkas.

Islam är en fatalistisk religion

Muslimer tror att allting händer i enlighet med Guds vilja men att människorna är ansvariga för sig själva och sina handlingar.


Islam är en religion enbart för araber

Nej, det finns kristna araber också samtidigt som araberna inte uppgår till mer än 18 procent av världens befolkning. De utgör inte mer än ca 10 procent av hela den muslimska gemenskapen. I Storbritannien t. ex. är araberna en liten minoritet, medan de dominerande grupperna är pakistanier, indier och från Somalien, Turkiet och Bosnien. En bild som ganska väl återspeglar den muslimska världen. Många européer både män och kvinnor, men mest kvinnor som väljer att konvertera till islam.

Muslimer dyrkar Kaba (den svarta stenbyggnaden) i Mecka

Nej, muslimer vänder sig till Mecka då det är den heligaste platsen och den första moskén för muslimer och deras moskeer vänds i den riktningen. Muslimer får inte göra människor eller skapade ting till idoler.

Muhammed - Allahs frid och välsignelse vare med honom,  skrev själv Koranen

Koranen uppenbarades för Muhammed genom ärkeängeln Gabriel. Profeten -ö ver honom vare frid ? var inte läs och skrivkunnig. Koranen dikterades för honom under tjugotre års tid och den nedtecknades av skrivare.

Muslimer hatar Jesus - över honom vare frid

Nej, tvärtom hedrar de honom. Det finns mycket att studera i Koranen om honom. Jesus nämns t. ex. fler gånger än vad Muhammed (Allahs frid och välsignelse vare med honom) nämns i Koranen och det finns ett helt kapitel uppkallat efter Jesus moder Maria, eller Maryam på arabiska.

Islam har spritts med svärdet

Nej, Islam är en världsreligion precis som kristendomen och efterföljare av båda religionerna förväntas vittna om sanningen, och bjuda in till den, så som de ser den. Konversioner är enbart genom ett personligt val och inte genom tvång.

Islam är en terrorist-religion

Nej, till sin essens står islam för fred. Terrorism - i form av självmordsbombningar eller annat ? är inte förenligt med någon religion, inte heller med islam. Tvärtom används dessa medel för alla slags politiska orsaker och religiösa argument kan klistras på dem.

Exempel kan hittas i de japanska självmordspiloterna under andra världskriget, de hinduiska tamilska tigrarna som varit verksamma i nästan tjugo år på Sri Lanka, judiska terrorister som var inblandade i etablerandet av Israel, IRAs terrorister som var katoliker o s v. Det är dock sant att många av dagens terrorister använder en islamisk retorik. Det är också svårt att definiera vad som är terrorism och inte.

Muslimer vill konvertera Europa till att bli en muslimsk kontinent och Sverige är en del av denna plan

Nej, de allra flesta muslimer tänker inte på det viset utan är nöjda med att försöka leva sina egna liv i Europa. Att muslimska familjer ofta är väldigt barnrika är heller inte en del av en sådan konspiration.


Källa till informationen ovan: http://islam.se/fakta-om-islam